Chemolak DRAHOKAM

DRAHOKAM
      .
(  , ,   )

:

                   ,            .

:
DRAHOKAM                      .   ,       .         ,          .                  .  
       ,             , ,     ;           .               

  • ,  ,  ;
  • ,  ;
  • ;
  •   .

:
      ,           ,  ,                  ,                      .    ,      ,          .                    ( :  S 2000 SYFAZ).
    ,              .      1   2          24  .

:
6 2 / 0,75 .

:
  .

  :
18 24 .

  :
  :    + 100    + 300.
  :  40    70%.

      :
                 .                        (: S 2000  SYFAZ)          .      ,         .

      :
    ,              .          .                             DRAHOKAM.

:

  •                        . 
  •                           DRAHOKAM        5%     S 6006.
  •                .

<<

G Analytics
 web